Algemene voorwaarden

1Algemene bepalingen

1.1 Ondernemingsgegevens van Bricolee.

Alle rechtsverhoudingen tussen Bricolee, zelfstandig professional organizer/opruimcoach/lifecoach/businesscoach, met ondernemingsnummer  BE0737.970.852 en bankgegevens BE29 3631 9476 8764 en met adres Wezelhof 32, 2400 MOL België, en de klant worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. U kunt Bricolee steeds bereiken via het e-mailadres info@bricolee.be in geval van verdere vragen.

​1.2 Ondernemingsgegevens van de Tuttercare Academy of synoniem The Pink Side Academy, The Pink side met gedeelde aansprakelijkheid.

The Pink Side BV: BE0795.210.354 – Wezelhof 32, 2400 MOL – Bank KBC BE53 7370 6560 2153 (nieuwe overkoepeling sinds 20/12/2022)

Tuttercare – Wezelhof 25, 2400 MOL – BE0862.231.218 – Bank Belfius BE26 0636 6037 5429

Bricolee – Wezelhof 32, 2400 MOL, BE0737.970.82 – Bank BE29 3631 9476 8764

U kan Tuttercare Academy steeds contacteren via coaching@tuttercare-academy.com .

1.3 De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

1.4 Enkele definities

Aanbod: Alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail.

Dienst: De diensten die wij leveren en die de Klant afneemt.

Dienstverlener: Bricolee, tenzij over de Tuttercare – Academy dan is het de Tuttercare Academy.

Herroepingsrecht: Het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.

Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij online lidmaatschap (abonnement), bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product of dienst.

Overeenkomst: De overeenkomst aangegaan tussen De Klant en wij.

Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons, de dienstverlener en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.

Producten: De online e-books, workshops, online lidmaatschap (abonnement), online cursussen en producten en fysieke producten die wij via de website verkopen.

Schriftelijk: De schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.

Website(s): www.bricolee.be , www.tuttercare-academy.com

De website van www.tuttercare.be heeft haar eigen algemene voorwaarden.

Bricolee your life – Academy: Een online leerplatform: website, community, mails, templates, workshops, ebooks, producten, lidmaatschappen, overeenkomsten, offertes, aanbiedingen , dienst. De Tuttercare-Academy is hier onderdeel van.

Bricolee 1 – op -1 coaching: Coaching: coachingtrajecten, coachingdiensten, coaching workshops, offertes, overeenkomsten.

1.5 Akkoord bij aankoop

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elk product dat gekocht wordt door een bezoeker (“Klant”) van de Dienstverlener. Elke aanvraag, aankoop, contractovereenkomst van producten en diensten houdt in dat de Klant deze voorwaarden heeft geraadpleegd en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten.

2. Privacy.

2.1 De klant geeft de Dienstverlener de toestemming om dienst gegevens op te nemen in haar klantenbestand. De Dienstverlener streeft ernaar persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. De dienstverlener verwijst dienaangaande naar haar privacy policy, dewelke via de homepage van www.bricolee.be kan worden geconsulteerd en geacht wordt integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. Uw gegevens worden niet doorverkocht of verhuurt aan derden.

2.2 De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt voor de uitvoering van
de afgesloten overeenkomst en het verwerken van het lidmaatschap, verkoop, aankoop, coachingtraject. Indien u intekent voor de Tuttercare – Academy worden uw gegevens ook op de tuttercare.be website gebruikt. Voor de community wordt gebruikt gemaakt van Facebookgroepen, hier geldt het privacyreglement van Facebook.

3.Intellectuele eigendom.

3.1 De Dienstverlener behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle door haar opgemaakte documenten (incl. notities) en materialen (zoals een online webinar) en producten en dit ongeacht of hiervoor aan de klant kosten werden in rekening gebracht. Dit blijft eigendom van de Dienstverlener. De klant mag de overgemaakte uiteraard wel gebruiken en bekijken teneinde het beoogde resultaat te bereiken. Te denken valt aan het gebruik van een gepersonaliseerd “To Do-lijstje”.

3.2 Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal of boekvoorstelling/lezing/webinar/producten/diensten/online lidmaatschap is niet toegestaan. De klant is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal of andere op enigerwijze aan openbaar te maken, aan derden af te staan of in gebruik te geven.

3.3 De Dienstverlener behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot publicatie op een website, een blog of Sociale media pagina’s, zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn. Dienstverlener zal dergelijke informatie steeds zonder vermelding van naam van de klant weergeven.

3.4 Bij elke vastgestelde overtreding zal de Klant gedagvaard worden door de Burgelijke rechtbanken van België.

3.5 Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en online teaching platform,  producten eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

3.6 De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet -verdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

3.7 Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

3.8 Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

3.9 Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

4. Wijziging.

4.1 De Dienstverlener behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen zonder kennisgeving. Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst op 09 december 2021 geüpdatet.

4.2 Elke (hernieuwde) lidmaatschap, aankoop, verkoop, overeenkomst na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe voorwaarden.

5 Verantwoordelijkheid klant

5.1 De Dienstverlener begeleidt de klant en staat hem/haar bij met advies. De Dienstverlener kan nooit
aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die de klant zelf maakt tijdens het traject i.v.m.
zijn/haar zaak.

Bepalingen m.b.t. coaching het individueel traject en groepstraject

1. Algemene voorwaarden.

1.1 In geval van een individueel traject worden deze algemene voorwaarden ten laatste aan de klant ter aanvaarding overgemaakt bij de overhandiging van het plan van aanpak met offerte en maken integraal deel uit van het plan van aanpak met offerte. In geval van groepstraject worden deze algemene voorwaarden bij de uitnodiging tot definitieve inschrijving gevoegd en maken zij daar integraal deel van uit.

1.2 In geval van conflict tussen de het plan van aanpak met offerte, dan wel uitnodiging tot definitieve inschrijving enerzijds en de algemene voorwaarden anderzijds hebben de bepalingen van het plan van aanpak met offerte dan wel uitnodiging tot definitieve inschrijving voorrang.

2. Prijsbepaling.

​2.1 Individueel traject:

Bricolee start haar werkzaamheden in geval van een individueel traject steeds met een intakegesprek aan een vast tarief in euro zoals vermeld in de offerte/e-mail of op de website. Ten aanzien van particulieren zal de prijs steeds inclusief BTW zijn. Na het intakegesprek maakt Bricolee – indien overgegaan wordt tot het coachingtraject – een plan van aanpak op, met onder andere een schatting van het aantal sessies nodig om het door de klant vooropgestelde doel te verwezenlijken. Deze schatting is puur indicatief. Bij het plan van aanpak wordt een formele offerte gevoegd betrekking hebbende op de eerste geplande sessie(s). De sessies na het intakegesprek worden vergoed aan een prijs per uur in euro (desgevallend inclusief BTW) zoals vermeld in de offerte/e-mail en de website.

Er zijn ook andere varianten beschikbaar zoals snelle trajecten en online coaching. Prijzen zijn beschikbaar op de website onder Services inclusief BTW voor particulieren. Indien u boekt voor een bepaalde periode, zal Bricolee zoveel mogelijk met u proberen op te ruimen en te organiseren. Indien deze tijd niet voldoende is, geeft Bricolee dit tijdig aan. Alles is afhankelijk van de grootte van de opdracht en uw draagkracht.

Online sessie gebeurt in overeenkomst met een videochat in overeenkomst. Bricolee is niet verantwoordelijk voor fouten in de videochat software of privacy regels van de videochat.

2.2 Groepstraject:

In geval van een groepstraject wordt een vast aantal sessies vastgelegd aan een vast tarief in euro voor de sessies samen (voor particulieren is de prijs inclusief BTW) zoals vermeld in de uitnodiging tot definitieve inschrijving/e-mail of de website.

3 Offerte/uitnodiging.

3.1 De overhandiging van een plan van aanpak met offerte dan wel uitnodiging tot definitieve inschrijving door Bricolee is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht bij Bricolee en is slechts geldig ten aanzien van de persoon erin vermeld.

3.2 Individueel traject:

In geval van een individueel traject heeft een plan van aanpak met offerte een geldigheidsduur zoals vermeld staat op het plan van aanpak met offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van veertien (14) kalenderdagen na de datum van het plan van aanpak met offerte. Het omvat enkel de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, door onvoorziene omstandigheden of enige andere reden. Voor de duidelijkheid: uitgebreid poetsen hoort niet bij het takenpakket van Bricolee, net als zwaar hef- en tilwerk.

Het individueel traject kan ook online aangevraagd worden en dit traject is bindend.

​3.3 Groepstraject:

​De uitnodiging tot definitieve inschrijving voor het groepstraject heeft een geldigheidsduur van vijf (5) kalenderdagen na de datum van de uitnodiging tot definitieve inschrijving voor het groepstraject of minder ingeval de uitnodiging minder dan vijf (5) kalenderdagen voor de start het groepstraject is verkregen.

4 Totstandkoming overeenkomst.

4.1 Individueel traject:

Elke overeenkomst komt pas tot stand na (i) de ontvangst van de aanvaarding van het intakegesprek, en daarna na de ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van het plan van aanpak met offerte door de klant én (ii) de ontvangst van het betaalde voorschot (indien van toepassing). Eventuele verlengingen of aanvullingen of wijzigingen (bv. plaats van uitvoering) van de opdracht zijn pas geldig na aanvaarding hiervan door Bricolee. De klant is namelijk niet verplicht om van in het begin in te tekenen op alle door Bricolee vooropgestelde sessies zoals uiteengezet in het plan van aanpak. De klant kan intekenen op één enkele sessie en per sessie verlengen. Ter verduidelijking, deze algemene voorwaarden en afspraken gemaakt in het plan van aanpak/offerte blijven van toepassing op iedere verlenging, aanvulling of wijziging.

Indien individueel traject online is aangevraagd, is deze overeenkomst bindend.

4.2 Groepstraject:

In geval van een groepstraject komt elke overeenkomst pas tot stand na de ontvangst van het inschrijvingsgeld door Bricolee. Bricolee zal de klant hiervan overeenkomstig berichten.

5 Professionaliteit en onderaannemers.

5.1 Bricolee verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen uit te voeren. Bricolee is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten.

5.2 Indien Bricolee zich voor de uitvoering van de opdracht of delen zou willen laten bijstaan door medewerkers (onderaannemers), dan zal zij hiervoor voorafgaandelijke toestemming van de klant vragen.

6 Confidentialiteit.

6.1 Voor Bricolee staat respect en discretie centraal. Wanneer Bricolee voor de uitvoering van een opdracht beroep doet op derden (onderaannemers) – steeds na voorafgaandelijke toestemming door de klant – worden deze derden ook verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren. Bricolee is echter niet aansprakelijk voor een eventuele schending van de vertrouwelijkheid door de voornoemde derden als kan worden aangetoond dat deze schending redelijkerwijs niet kon verhinderd worden.

7 Medewerking klant.

7.1 Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen, verwacht Bricolee van de klant een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie. Bricolee kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de klant de factuur met betrekking tot het individuele traject niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte, laattijdige of onvolledige informatie van de klant.

8 Annulatieregeling.

8.1 Individueel traject:

Bricolee verstaat dat er situaties kunnen voorvallen waardoor de klant een gemaakte afspraak wenst te annuleren. Bij annulering tot zeven (7) kalenderdagen voor het geplande intakegesprek of de geplande sessie, moet de klant  alsnog 10% van de prijs van de sessie(s) betalen. Bij annulering in de laatste zeven (7) kalenderdagen voor het geplande intakegesprek of de geplande sessie, moet de volledige prijs betaald worden. Indien Bricolee al bepaalde kosten (bv. aankoop opbergdozen) zou gemaakt hebben of hiertoe reeds verbintenissen zou hebben aangegaan met derde partijen, dienen deze kosten steeds integraal vergoed te worden. Ook kan Bricolee steeds een hogere vergoeding vragen in het uitzonderlijke geval haar schade hoger zou zijn.

Bricolee zal het reeds betaalde voorschot steeds terugbetalen in geval van annulatie door Bricolee bijvoorbeeld omwille van ziekte of slechte weersomstandigheden. Bricolee kan desgewenst evenwel ook vragen om de afspraak te verplaatsen naar een latere datum.

8.2 Groepstraject:

Bricolee verstaat dat er situaties kunnen voorvallen waardoor de klant een gemaakte afspraak wenst te annuleren. Bij annulering tot veertien (14) kalenderdagen voor het geplande groepstraject is de klant geen annuleringsvergoeding verschuldigd en zal het reeds overgemaakte inschrijvingsgeld integraal worden teruggestort. Bij annulering in de laatste veertien (14) kalenderdagen voor het geplande groepstraject, is steeds een vergoeding van vijftig (50) euro verschuldigd, maar zal het overige deel van het reeds overgemaakte inschrijvingsgeld integraal teruggestort worden. Indien Bricolee al bepaalde kosten (bv. bestelling lunch, huur van locatie) zou gemaakt hebben of hiertoe reeds verbintenissen zou hebben aangegaan met derde partijen, dienen deze kosten evenwel steeds integraal vergoed te worden.

8.3 Bricolee zal de klant het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetalen binnen de vijf (5) kalenderdagen na de geplande start van het groepstraject in geval het groepstraject niet kan doorgaan wegens te weinig inschrijvingen. Ook in geval van andere reden van annulatie door Bricolee zoals ziekte, zal Bricolee het reeds betaalde inschrijvingsgeld zo spoedig mogelijk terugstorten.

9. Betalingen.

9.1 De facturen van Bricolee zijn betaalbaar op het adres van Bricolee via het rekeningnummer vermeld op de factuur, zonder korting. Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in EURO (voor particulieren inclusief BTW; in B2B-relaties staat zowel de prijs excl. BTW, het toepasselijke BTW-tarief en de prijs inclusief BTW vermeld) en exclusief andere bijkomende kosten, zoals vervoerskosten of kosten voor het huren (al dan niet bij derden) of aankopen van materialen. Voor de groepstrajecten zijn de kosten evenwel meestal inbegrepen in de vaste prijs (zie op de uitnodiging tot definitieve inschrijving, e-mail of website), zoals vervoerskosten of kosten voor het huren (al dan niet bij derden) of aankopen van materialen, locatie en catering indien van toepassing. Kosten van vervoer en parkeerplaats zijn steeds voor de klant.

9.2 Individuele trajecten:

Bricolee behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Bricolee  is eveneens gerechtigd de opdracht in fases uit te voeren en per afgewerkte fase te factureren.

De facturen van Bricolee aan zakelijke klanten zijn betaalbaar binnen de veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum en uiterlijk voor de volgende sessie. Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien Bricolee geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de klant.

De facturen van Bricolee aan particuliere klanten dienen cash of met Payconicq betaald worden, na het einde van elke sessie. De klant dient voor de betaling van Payconicq, zelf de Payconicq app te installeren op zijn smartphone. Indien betwisting van de factuur, meldt de klant dit op het moment van de betaling na sessie.

Ook online op de site van Bricolee kan vooraf betaald worden.

Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend overeenkomstig de wettelijke rentevoet. Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met alle inningskosten van Bricolee verbonden aan de invordering van de schuld.​​

10. Aanvaarding opdracht.

10.1 De uitvoering zal als aanvaard worden beschouwd wanneer er zeven (7) kalenderdagen zijn verstreken na Bricolee’s laatste uitvoering van de overeenkomst en dat de klant heeft nagelaten binnen deze termijn zijn schriftelijke bemerkingen over te maken.

11. Opschorting/ontbinding.

11.1 Bricolee en de klant hebben beiden uitdrukkelijk het recht de overeenkomst, op elk ogenblik, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden in de volgende gevallen:

– schending door de klant of Bricolee van de verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden en/of de offerte;

– ingevolge faillissement, onbekwaamverklaring, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de klant of Bricolee.

De opschorting/ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door Bricolee dan wel de klant worden medegedeeld. De opschorting/ontbinding brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen.

Overeenkomsten tussen Bricolee en de klant komen automatisch te vervallen in geval van overlijden van Bricolee dan wel de klant.

12. Aansprakelijkheid.

12.1 Bricolee verbindt zich er toe zich zo professioneel als mogelijk te gedragen in het uitvoeren van haar opdracht. Toch kan het steeds voorvallen dat het eens misgaat. De aansprakelijkheid van Bricolee is te allen tijde beperkt tot drie (3) keer de gefactureerde bedragen inclusief BTW.

12.2 Bricolee sluit de aansprakelijkheid voor de schade die een gevolg is van haar eigen grove schuld of degene die de opdracht voor haar uitvoert, daarmee niet uit. Indirecte schade dient Bricolee evenwel nooit te vergoeden. Te denken valt aan schade aan derden.​

13. Beeldmateriaal.

13.1 Tijdens een opdracht kunnen foto’s, video’s (op)genomen worden, dewelke Bricolee kan gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website of social media-kanalen of reclame items (bv. Flyers). Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat u hiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord kan evenwel op ieder moment worden ingetrokken.

Specifieke bepalingen met betrekking tot een boekvoorstelling/lezing/workshop/webinar/

1 Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden worden bij de uitnodiging tot definitieve inschrijving gevoegd en maken er integraal deel van uit. In geval van conflict tussen de bepalingen van de uitnodiging tot definitieve inschrijving enerzijds en deze algemene voorwaarden anderzijds hebben de bepalingen van de uitnodiging tot definitieve inschrijving voorrang.

2. Uitnodiging.

2.1 De uitnodiging tot definitieve inschrijving is slechts geldig ten aanzien van de persoon tot wie de uitnodiging tot definitieve inschrijving gericht is. De uitnodiging tot definitieve inschrijving heeft een geldigheidsduur van vijf (5) kalenderdagen na de datum van de uitnodiging tot definitieve inschrijving of minder ingeval de uitnodiging minder dan vijf (5) kalenderdagen voor de start van de boekvoorstelling/lezing/workshop/webinar is verkregen.

3. Totstandkoming overeenkomst.

3.1 Elke overeenkomst komt pas tot stand na  de ontvangst van het inschrijvingsgeld door Bricolee. Bricolee zal de klant dienaangaande overeenkomstig berichten.

3.2 Tenzij anders overeengekomen, is het vast tarief op de website/e-mail en uitnodiging tot definitieve inschrijving weergegeven in EURO (inclusief BTW t.a.v. particulieren) en inclusief dan wel exclusief (afhankelijk van de specifieke boekvoorstelling/lezing of het online webinar) eventuele andere bijkomende kosten, zoals vervoerskosten of kosten voor het huren (al dan niet bij derden) of aankopen van materialen, locatie en catering indien van toepassing. Kosten van vervoer en parkeerplaats zijn voor de klant.

3.3 De klant gaat ermee akkoord dat het online webinar onmiddellijk na de ontvangst van het inschrijvingsgeld kan beschikbaar worden gesteld door Bricolee en gaat expliciet mee akkoord dat hij hierdoor het herroepingsrecht verliest.

4. Annulatie.

4.1 Bricolee verstaat dat er situaties kunnen voorvallen waardoor de klant de inschrijving wenst te annuleren. De klant heeft vanaf de dag na de betaling gedurende veertien (14) kalenderdagen het recht om af te zien van de inschrijving. Dit herroepingsrecht vervalt hoe dan ook op het moment van het aanvatten van de boekvoorstelling/lezing/workshop. Het herroepingsrecht voor de online webinars vervalt op het moment waarop het webinar beschikbaar wordt gesteld voor de klant. De klant kan dit recht uitoefenen door de factuur terug te sturen naar Bricolee. De klant dient Bricolee hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen (een e-mail volstaat) op het hierboven aangegeven (e-)mailadres. Bricolee zal de inschrijvingsprijs terugbetalen binnen vijf (5) kalenderdagen na de ontvangst van het schrijven.

4.2 Bricolee zal de klant het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetalen binnen de vijf (5) kalenderdagen na de geplande start van de boekvoorstelling/lezing/workshop of online webinar in geval deze niet kan doorgaan wegens te weinig inschrijvingen. Ook in geval van andere reden van annulatie door Bricolee, zoals ziekte, zal Bricolee het reeds betaalde inschrijvingsgeld zo spoedig mogelijk terugstorten.

5. Professionaliteit en onderaannemers.

5.1 Bricolee verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen uit te voeren. Bricolee is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten.

5.2 Indien Bricolee zich voor de uitvoering van de opdracht of delen zou willen laten bijstaan door medewerkers (onderaannemers), dan zal zij hiervoor voorafgaandelijke toestemming van de klant vragen.

5.3 Je kan uw vragen en klachten melden via email info@bricolee.be of via post (Wezelhof 32, 2400 MOL). Bij klachten aanvaarden wij enkel een schriftelijke communicatie. Klanten doorgestuurd via sociale media of telefonisch worden niet aanvaard. Voor de Tuttercare Academy is dit coaching@tuttercare-academy.com .

6. Aansprakelijkheid.

6.1 Bricolee verbindt zich er toe zich zo professioneel als mogelijk te gedragen in het uitvoeren van haar opdracht. Toch kan het steeds voorvallen dat het eens misgaat. De aansprakelijkheid van Bricolee is te allen tijde beperkt tot drie (3) keer de gefactureerde bedragen inclusief BTW.

6.2 Bricolee sluit de aansprakelijkheid voor de schade die een gevolg is van haar eigen grove schuld of degene die de opdracht voor haar uitvoert, daarmee niet uit. Indirecte schade dient Bricolee evenwel nooit te vergoeden. Te denken valt aan schade aan derden.

7. Beeldmateriaal.

7.1 Tijdens de boekvoorstelling/lezing of workshop kunnen foto’s of video’s (op)genomen worden, dewelke Bricolee kan gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website of social media-kanalen of reclame items (Bv. Flyers). Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat de klant hiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord kan evenwel op ieder moment worden ingetrokken.

Specifieke bepalingen : Online lidmaatschap en online producten

1 Algemene voorwaarden

1.1 Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn). 
Voor diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald.

1.2 Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. 


1.3 De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

1.4 Om toegang te krijgen tot online Diensten, waaronder online trainingen, dient de Klant op de website of het online platform een account aan te maken. De Klant zal ervoor zorgen dat de informatie in het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal de Klant ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord. 

1.5 Voor de Tutterare Academy dien je nog over een Facebookaccount te beschikken en een login te maken op de Tuttercare.be site om ten volle van de voordelen van Tuttercare Academy te mogen genieten.


1.6 Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden. 


1.7 Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de Dienstverlener de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is. 


1.8 Wanneer de Klant zou handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.


1.9 Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.


1.10 Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.


1.11 De Dienstverlener heeft de online trainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op vlak van business Dienstverlening. Met de online trainingen wenst de Dienstverlener de Klant de nodige tools bij te brengen. 
De aangeboden online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de Website of via een  online platform. 


1.12 De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen. Alsook basiskennis van computers en internet.


1.13 Indien de Dienstverlener ervoor kiest de online training/lidmaatschap niet langer aan te bieden, zal de Klant hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. 


1.14 M.b.t. andere online trajecten: De inhoud blijft beschikbaar gedurende de duurtijd van het traject.  De duurtijd zal telkens per traject of cursus of lidmaatschap worden vermeld. 


1.15 De Dienstverlener biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de Klant. 


1.16 De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener.

1.17 Klanten met een jaarabonnement krijgen binnen de 5 werkdagen toegang tot het platform na betaling van de volledig som.

1.18 Niet alle content zal meteen beschikbaar zijn in de BRICOLEE-ACADEMY, soms dient er andere tutorials eerst worden doorlopen alvorens nieuwe content beschikbaar te stellen of dienen er taken gemaakt te worden.

1.19 Kortingen beschikbaar in de TUTTERCARE-ACADEMY zijn enkel voor leden en mogen niet uitgedeeld worden aan derden. Deze zijn enkel te gebruiken tijdens de duurtijd van het abonnement. De exclusieve kralen en materialen op de website van de TUTTERCARE.BE enkele voor leden van de TUTTERCARE-ACADEMY mogen niet doorverkocht worden aan derden. Dit om de exclusiviteit voor de leden te behouden. Deze mogen wel gebruikt worden in jullie creaties om die creaties te verkopen aan klanten.

Specifieke bepalingen : Fysieke producten

1 Algemene voorwaarden

1.1 Voor diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. 


1.2 Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

De retourkosten zijn voor de klant.


1.3 Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Dienstverlener wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

1.4 De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

1.5 Voor aankoop van producten gelden de volgende bepalingen: Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

1.6 De Dienstverlener verzendt de producten binnen de 3-5 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt Klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

1.7 Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de Klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
1.8 De Dienstverlener levert enkel binnen België/Nederland.

Slotbepalingen

1 Website

1.1 De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. 
1.2 De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.
 
1.3 De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  
1.4 De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

2 Werken met derden

2.1 Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

3. Overmacht.

3.1 Alle elementen die, buiten de wil van de Dienstverlener dan wel de Klant, op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van de Dienstverlener dan wel de klant de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot ziekte (met doktersbewijs), ziekte van de Dienstverlener’s kinderen, elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog zullen beschouwd worden als overmacht. Dienstverlener/Klant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan voorvermelde omstandigheden buiten zijn of haar wil of controle. Overmacht geeft de Dienstverlener dan wel de klant daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

4. Splitsbaarheid.

4.1 De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de Klant en Dienstverlener, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene bepalingen.

5 Sancties voor niet betaling

5.1 Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de Dienstverlener beschikt, is de Klant in geval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag met een minimum van 25 euro per factuur.

5.2 De toegang tot het platform van Bricolee You life academy zal vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning stopgezet worden. Toegang zal terug verleend worden binnen de 5 werkdagen na betaling van het verschuldigd bedrag vermeerderd met de vermelde kosten.


5.3 In het geval van een aanmaning, dan zal hiervoor een extra kost aangerekend worden die gelijk is aan de portkosten vermeerderd met €7,50. In geval van een Chargeback, worden de Chargeback kosten + €25 euro administratiekost extra aangerekend.

5.4 Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is de Dienstverlener gerechtigd om de Dienstverlening stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan

5.5 Wanneer de Klant ervoor opteert om het traject/ abonnement te annuleren, heeft hij/zij  geen enkel recht op enige terugbetaling. 

5.6 De Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De Dienstverlener kan maar haar diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet.

6. Betalingsvormen

6.1 De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Ideal, Bancontact, VISA en Mastercard op de website. Bij Coaching aan huis is er ook de mogelijkheid om te betalen via Payconicq. Indien een abonnement betaald via Ideal of Bancontact, dan worden de volgende betalingen er automatisch afgegaan via Sepa Incasso.

6.2 De Klant heeft de keuze tussen een abonnement te betalen per jaar of per kwartaal of half jaar bij de BRICOLEE your life academy.

6.3 Als de Klant kiest om de 1 keer per jaar formule aan te schaffen, dan zal de kost berekend worden volgens deze formule : jaarprijs. Bij meerdere betaaltermijnen is er een extra administratiekost aangerekend.

7.Toepasselijke recht en rechtbank.

7.1 Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen de Dienstverlener en de Klant met uitzonderingen van de bepalingen van Internationaal Privaatrecht inzake toepasselijk recht en met de Rome-I verordening inzake Internationale verkoopovereenkomsten betreffende roerende en onroerende zaken.

7.2 Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, alsook uit iedere andere overeenkomst tussen Dienstverlener en de Klant tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar de Dienstverlener haar vestigingsadres heeft.